Η ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε ότι την 06.12.2021 ολοκληρώθηκε η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία “BUILDING SYSTEMS INNOVATION CENTRE PRIVATE COMPANY”, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 39,5%. Η νέα εταιρεία εντάσσεται στη δράση “ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχει δε ως σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής αριστείας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αρχιτεκτονικού αλουμίνιου.

Στη νέα εταιρεία συμμετέχουν μαζί με την ΑΛΟΥΜΥΛ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και εταιρείες με τεχνογνωσία που καλύπτουν κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας του αρχιτεκτονικού αλουμινίου. Όραμα της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι η δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος θα αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο του αρχιτεκτονικού αλουμινίου.