Η εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με πενταετή θητεία αρχής γενομένης από 28-09-2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Ειδικότερα, το ΔΣ αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Άγγελου Τσατσούλη από τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. με τη συνεδρίαση του την 8η Δεκεμβρίου 2021 ανασυγκρότειται εκ νέου σε σώμα λόγω αλλαγής Δελτίων Ταυτότητας μελών του ως ακολούθως:
1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, Πρόεδρος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Ronald Barkshire του Henry, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.