Πρόσκληση σε συναίνεση προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολόγων ύψους 600 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υπάρξουν αλλαγές στους όρους τους, απευθύνει η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, με φόντο τις τελευταίες αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η εταιρεία καλεί τους ομολογιούχους προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προβλεφθεί η παροχή επιπρόσθετης (δεύτερης) εγγύησης από την αποσχιζόμενη 100% θυγατρική OpCo.
Όπως αναφέρει το κείμενο, η πρόσκληση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελλάδας.

Όπως σημειώνεται: Η «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ο Εγγυητής) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την εξ ολοκλήρου θυγατρική της “Hellenic Petroleum Finance plc” (ο Εκδότης) ανακοίνωσαν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου την έναρξη της διαδικασίας πρόσκλησης σε συναίνεση των κατόχων των ομολογιών ποσού €599.900.000 με επιτόκιο 2.00% λήξεως Οκτωβρίου 2024 (ISIN: XS2060691719).

[…] Ο Εκδότης καλεί τους Ομολογιούχους με απόφαση έκτακτης συνέλευσης σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών και υπό την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στο από 2 Νοεμβρίου 2021 μνημόνιο πρόσκλησης σε συναίνεση, να εγκρίνουν τροποποιήσεις στους όρους των Ομολογιών, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προβλεφθεί η παροχή επιπρόσθετης (δεύτερης) εγγύησης από την OpCo, καθώς και η διασφάλιση της συμμόρφωσης του Εκδότη και του Εγγυητή με τους περιοριστικούς όρους των Ομολογιών σε συνέχεια της Διάσπασης.