Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι η μέτοχος κα Ελένη Κορδέλλου ενημέρωσε την εταιρεία ότι ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεταβλήθηκε πέραν του 3% του συνολικού αριθμού μετοχών της εκδότριας, στις 04.11.2021, ως αποτέλεσμα διάθεσης μέρους των μετοχών της. Ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε στις 04.11.2021 ανερχόταν σε 4.559.187, ήτοι ποσοστό 21,480% επί του συνολικού αριθμού μετοχών, ενώ ο αριθμός των μετοχών που κατείχε την 01.11.2019 ανερχόταν σε 5.218.616, ήτοι ποσοστό 24,587%, και ήδη ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει στις 30.11.2021, ανέρχεται σε 4.405.821, ήτοι ποσοστό 20,758% επί του συνολικού αριθμού μετοχών.