Νέα Πρόσκληση επιδοτήσεων στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πρόκειται για την προδημοσίευση της Παρέμβασης «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι επίσης γεωργικό. Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:
• Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%.
• Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%.
• Περιφέρεια Αττικής 40%.

Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%. Η ιδιωτική συμμετοχή (πέραν της δημόσιας ενίσχυσης) καλύπτεται από τον δικαιούχο της αίτησης στήριξης με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της εκάστοτε υπολειπόμενης Δημόσιας Ενίσχυσης.

Ενδεικτικά επιλέξιμες προς στήριξη είναι οι παρακάτω δαπάνες:
1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων).
2. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών ή / και Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
3. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
4. Προμήθεια καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου και μέσων εσωτερικής μεταφοράς.
5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας & Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας.
Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα, για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο Παράρτημα Ι της συνθήκης (γεωργικά προϊόντα).

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:
• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια), Γάλα • Αυγά • Μέλι.• Ζωοτροφές • Δημητριακά • Ελαιούχα Προϊόντα • Οπωροκηπευτικά • Οίνος • Ξύδι • Άνθη • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό. Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με τη δημόσια πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τη νέα πρόσκληση στο www.noisis.gr.